Pracovní obuv

Příspěvek vysvětluje, kdy obuv patří mezi osobní ochranné prostředky (OOP), jak se liší testování pracovní, ochranné a bezpečnostní obuvi a co znamenají doplňkové značky na štítku certifikované obuvi.

Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou rozděleny do 3 kategorií. Za zařazení do příslušné kategorie je odpovědný výrobce.

OOP I. kategorie

U této kategorie posuzuje výrobce sám shodu se základními požadavky nařízení (EU), vystaví sám   prohlášení o shodě a umístí na výrobek označení CE. Od této kategorie obuvi se vyžaduje jen ochrana před minimálními riziky:
(a) povrchovým mechanickým poraněním nohy
(b) před stykem se slabě agresivními čisticími prostředky nebo vodou (nepronikají dovnitř)
(c) chrání nohu při styku podešve s horkými povrchy o teplotě nepřesahující 50 °C
(d) chrání nohu před expozicí slunečním zářením
(e) chrání nohu před povětrnostními podmínkami, které nejsou mimořádné povahy (zima, mráz, déšť)

Norma ČSN EN ISO 20344 stanovuje základní podmínky pro testování obuvi.  Do kategorie OB (EN ISO 20347 OB) patří ta obuv, která splnila základní požadavky dle EN ISO 20344, tedy životnost podešve definovanou jako její odolnost vůči oděru.

OOP II. kategorie

U této kategorie již schodu musí posoudit nezávislá třetí strana (Autorizovaná zkušebna), která o přezkoušení vydá certifikát. Na jeho základě výrobce vystaví prohlášení o shodě a na výrobek umístí označení CE. Do této kategorie patří obuv, která chrání před běžnými riziky, tzn. těmi, které nejsou specifikovány v kategoriích I nebo III. Patří sem převážná většina certifikované obuvi.

OOP III. kategorie

I u této kategorie je nutný certifikát autorizované zkušebny, navíc ovšem musí být autorizovanou zkušebnou prováděny pravidelné každoroční kontroly splnění požadavků. Na základě výsledku testování výrobce vystaví prohlášení o shodě a umístí označení na výrobek označení CE doplněné číslem kontrolující zkušebny. Do této kategorie patří výlučně rizika, která mohou způsobit velmi závažné důsledky, jako je smrt nebo trvalé poškození zdraví. Například pádem z výšky, úrazem elektrickým proudem, např. při práci pod napětím, utonutím, pořezem ruční motorovou pilou, úrazem při vysokotlakém otryskávání, střelná poranění, pobodání nožem, a také poškození vlivem škodlivého hluku.

Pokud se z hlediska OOP soustředíme jen na obuv, je třeba opět odlišit obuv pracovní, ochrannou a bezpečnostní. Podle toho se liší rozsah a způsob testování. Zvlášť se posuzuje obuv z usní nebo jiných materiálů (klasifikace I) a obuv celopryžová nebo celoplastová (klasifikace II).

U pracovní obuvi je důraz kladen na testování životnosti obuvi v pracovních podmínkách, tedy například tomu, jak podešev odolává oděru, jak je podešev stálá za nízkých teplot, jak jsou použité materiály nenasákavé, jak je podešev a bota odolná, pokud se dostane do styku s minerálními oleji a palivy apod.

U ochranné i bezpečnostní obuvi se posuzuje bota jako osobní ochranná pomůcka, tedy jak je například chráněna špička nohy proti pádu těžkých předmětů na botu, jak je noha chráněna proti propíchnutí podešve hřebíkem, jaké jsou elektrické izolační vlastnosti obuvi apod. Obuv, která je označena jako bezpečnostní, musí obvykle splňovat přísnější kritéria než obuv ochranná.

Podmínky posuzování stanovují normy
ČSN EN ISO 20344 základní podmínky testování,
ČSN EN ISO 20347 testování obuvi pracovní,
ČSN EN ISO 20346 testování obuvi ochranné,
ČSN EN ISO 20345 testování obuvi bezpečnostní.

Pracovní obuv podle normy 20347
se od obuvi ochranné a bezpečnostní liší hlavně v tom, že nemá ochrannou špičku (tužinku) jako ochranu před nárazem a stlačením Pro její specifikaci se užívá symbol „O“.

OB (EN ISO 20347 OB – základní podmínky testování stanovuje norma ČSN EN ISO 20344. Do kategorie OB (EN ISO 20347 OB) patří ta obuv, která splnila základní požadavky podle EN ISO 20344, tedy životnost podešve definovanou jako její odolnost vůči oděru.

O1 (EN ISO 20347 O1) – splňuje základní vlastnosti OB, má uzavřenou patní část, splňuje požadavek na absorpci energie v patní části, a jde o obuv klasifikace I.

O2 (EN ISO 20347 O2) – splňuje všechny vlastnosti podle O1, jde o obuv klasifikace I, a navíc je odolná vůči absorpci a průniku vody.

O3 (EN ISO 20347 O3) – splňuje všechny vlastnosti podle O2, jde o obuv klasifikace I, a navíc má podešev odolnou vůči propíchnutí a má dezénovou podešev

O4 (EN ISO 20347 O4) – splňuje všechny vlastnosti podle O2, jde ovšem o obuv klasifikace II, je tedy pryžová nebo plastová, je odolná vůči ropným látkám (PHM), má antistatické vlastnosti a absorbuje energii v patní části

O5 (EN ISO 20347 O5) – splňuje všechny vlastnosti podle O4, jde o obuv klasifikace II, je tedy pryžová nebo plastová, má dezénovou podešev, která je navíc je odolná vůči propíchnutí

Ochranná obuv podle normy 20346

má ochrannou špičku (tužinku) jako ochranu před nárazem energií do 100 J a stlačením silou do 10 kN. Pro její specifikaci se používá symbol „P“.

PB (EN ISO 20346 PB) – splňuje základní vlastnosti, má ochrannou špičku (tužinku) jako ochranu před nárazem energií do 100 J a stlačením silou do 10 kN, má nezpevněnou patní část a jde o obuv klasifikace I nebo II

P1 (EN ISO 20346 P1) – splňuje základní vlastnosti PB, má uzavřenou patní část, splňuje požadavek na absorpci energie v patní části, a jde o obuv klasifikace I.

P2 (EN ISO 20346 P2) – splňuje všechny vlastnosti podle P1, jde o obuv klasifikace I, a navíc je odolná vůči absorpci a průniku vody.

P3 (EN ISO 20346 P3) – splňuje všechny vlastnosti podle P2, jde o obuv klasifikace I, a navíc má podešev odolnou vůči propíchnutí a má dezénovou podešev

P4 (EN ISO 20346 P4) – splňuje všechny vlastnosti podle P2, jde ovšem o obuv klasifikace II, je tedy pryžová nebo plastová, je odolná vůči ropným látkám (PHM), má antistatické vlastnosti a absorbuje energii v patní části

P5 (EN ISO 20346 P5) – splňuje všechny vlastnosti podle P4, jde o obuv klasifikace II, je tedy pryžová nebo plastová, má dezénovou podešev, která je navíc je odolná vůči propíchnutí.

Bezpečnostní obuv podle normy 20345

má ochrannou špičku (tužinku) jako ochranu před nárazem energií do 200 J a stlačením silou do 15 kN. Pro její specifikaci se používá symbol „S“.

SB (EN ISO 20345 SB) – splňuje základní vlastnosti, má ochrannou špičku (tužinku) jako ochranu před nárazem energií do 200 J a stlačením silou do 15 kN, má nezpevněnou patní část a jde o obuv klasifikace I nebo II

S1 (EN ISO 20345 S1) – splňuje základní vlastnosti SB, má uzavřenou patní část, splňuje požadavek na absorpci energie v patní části, má antistatické vlastnosti, a jde o obuv klasifikace I.

SP2 (EN ISO 20345 S2) – splňuje všechny vlastnosti podle S1, jde o obuv klasifikace I, a navíc je odolná vůči absorpci a průniku vody.

S3 (EN ISO 20345 S3) – splňuje všechny vlastnosti podle S2, jde o obuv klasifikace I, a navíc má podešev odolnou vůči propíchnutí a má dezénovou podešev

S4 (EN ISO 20345 S4) – splňuje všechny vlastnosti podle S2, jde ovšem o obuv klasifikace II, je tedy pryžová nebo plastová, je odolná vůči ropným látkám (PHM), má antistatické vlastnosti a absorbuje energii v patní části

S5 (EN ISO 20345 S5) – splňuje všechny vlastnosti podle S4, jde o obuv klasifikace II, je tedy pryžová nebo plastová, má dezénovou podešev, která je navíc je odolná vůči propíchnutí.

Pochopitelně existují i jiné kombinace požadovaných vlastností pro pracovní, ochrannou i bezpečnostní obuv, a proto jsou tyto základní kategorie doplňovány symboly, které specifikují tato doplňková kritéria:

HRO – odolnost podešve proti kontaktnímu teplu
WRU – průnik a absorbce vody (u kožené obuvi se testuje odolnost vrchového materiálu)
WR – odolnost obuvi proti průniku vody (u kožené obuvi je zejména testován spoj svršku s podešví)
HI – odolnost spodku obuvi proti teplu
CI – odolnost spodku obuvi proti chladu
FO – odolnost obuvi proti palivovým olejům a PHM
AN – ochrana kotníku
CR – odolnost proti prořezu (řeší speciálně norma ČSN EN ISO 17249)
M – odolnost ochranného nártu proti nárazu
I – izolace vůči elektrickému proudu
C – vodivá obuv
P – odolnost proti propíchnutí
E – absorbce energie v oblasti paty
A – antistatická obuv
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS /vodní roztok/
SRB – odolnost proti uklouznutí na ocelové podlaze s glycerinem
SRC – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici s SLS a na ocelové podlaze s glycerínem (SRA + SRB)
F – odolnost proti rizikům spojeným s hašením požárů