Bezpečnostní listy

Zobrazit automaticky uloženou verzi

AKTUALIZOVÁNO 10.12.2023

Bezpečnostní listy (BL) jsou primárně určeny pro prodejce, může si je však stáhnout i zákazník, který má o uvedené informace zájem. BL slouží k tomu, aby pracovníci, kteří přicházejí při své práci do styku s uvedenými látkami, znali možná nebezpečí při manipulaci, skladování, havarijních stavech apod. Prodejci níže uvedených produktů jsou dle Nařízení Evropské komise 2015/830/EC (článek 31) povinni shromažďovat a uchovávat veškeré informace (tedy BL) o těchto látkách po dobu nejméně deseti let od doby, kdy látku nebo směs naposledy prodali. Jsou také povinni tyto informace (BL) neprodleně předložit nebo zpřístupnit příslušnému kontrolnímu orgánu (ČOI, Ministerstvo Zdravotnictví ČR apod.). BL by měly být poskytnuty i koncovým zákazníkům, pokud to zákazník vyžaduje. Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě. Všechny níže uvedené BL jsou aktuální a týkají se výrobků, které dodáváme. Pokud výrobek v seznamu BL nenajdete, znamená to, že pro daný výrobek BL není vyžadován. Buď neobsahuje nebezpečné látky nebo obsah nebezpečných látek je nižší, než je limit nebezpečnosti dané látky. Seznam nebezpečných látek a jejich koncentrací, při jejichž překročení je pro danou směs vyžadován BL a registrace směsi v Toxikologickém centru, je obsažen v Evropské směrnici ES č.1272/2008 (CLP – zkratka pro zatřídění, označování na etiketě a balení).

Od 1.1.2021 nelze provést registraci nebezpečné směsi v národním Toxikologickém centru ani v ČR ani v SR, ale registraci provádí pro všechny země EU Evropská chemická agentura (ECHA). Pro směsi registrované v národních Toxikologických centrech před 1.1.2021 existuje výjimka, jejich registrace je platná až do 1.1.2025, pokud nedošlo při jejich výrobě ke změně složení. To platí pro BL ze seznamu registrovaných v národním Toxikologickém centru pro Českou republiku, případně Slovenskou republiku.

UFI = unique formula identifier (tedy kód k jednoznačné identifikaci nebezpečných látek a směsí)
Doposud byla nebezpečná látka v každé zemi EU registrována v konkrétním národním Toxikologickém centru. Registrace obsahovala Bezpečnostní list v příslušném jazyce. Pokud někdo zavolal do toxikologického centra, dozvěděl se informace z Bezpečnostního listu, tedy zejména jak má postupovat k ochraně zdraví. K identifikaci látky sloužil název výrobku na etiketě. Nevýhodou tohoto systému byla nejednotnost v identifikaci téhož produktu z různých zemí (nepřesnosti v překladu názvu, různé názvy v různých zemích, označování zákaznickou značkou prodejního řetězce apod.) Aby se tato víceznačnost odstranila, musí být veškeré nebezpečné látky a směsi prodávané spotřebitelům od 1.1.2021 označeny jednoznačným identifikačním kódem, UFI (kromě výjimky do 1.1.2025).

Tyká se to většinou lepidel, deodorantů, barev a laků, čistících prostředků, pracích prostředků, hnojiv, pesticidů, ale i stavebních výrobků, jako jsou cement, malta apod., a také tonerů a inkoustů. Výjimkou jsou kosmetické přípravky, na které se vztahují jiné povinnosti při označování.

UFI kód nese jednoznačnou informaci o složení a nebezpečnosti látky, a dále informaci, kdo látku na trh EU uvedl (výrobce, dovozce atd.). Jedna a tatáž látka může mít více UFI kódů, například pokud látku uvádějí na trh různé subjekty, ale nemohou existovat dvě různé látky se stejným UFI kódem. Nyní by k získání informace v Toxikologickém centru mělo stačit k identifikaci sdělit UFI kód daného produktu.

Z povinnosti označit výrobek UFI kódem existuje dosud výjimka. Látky, jejichž Bezpečnostní list byl registrován v příslušných národních Toxikologických centrech před 1.1.2021, nemusí být označeny UFI kódem až do 1.1.2025, pokud nedošlo ke změně jejich složení. Po tomto datu již bude třeba všechny výrobky UFI kódem označovat. Registrace nového Bezpečnostního listu od 1.1.2021 v Toxikologickém středisku již není možná, registrace se musí provést u ECHA a výrobek musí mít UFI kód.

Od 1.1.2021 má každý subjekt, který uvádí nebezpečnou látku (směs) na trh EU, povinnost:

*             oznámit tuto skutečnost ECHA (Evropské chemické agentuře), včetně předepsané informace o obsahu nebezpečných látek, pokynů pro manipulaci, způsobech použití, předpisech pro ochranu zdraví, způsobu likvidace obalů apod.

*             výrobek (látku) označit na etiketě jednoznačným kódem UFI

Kód UFI se uvádí v následujícím formátu: po návěstí UFI: následuje 16místný alfanumerický kód psaný velkými písmeny a čísly, která jsou rozdělena do 4 skupin po 4, a tyto skupiny jsou odděleny pomlčkou. Z písmen se nemají používat velké O (hrozí záměna s nulou), velká I a L (kde hrozí záměna s jedničkou), velké B (které lze zaměnit s osmičkou), a velké Z (které lze zaměnit se 7). Předepsaný je formát, nikoli umístění. Informace, které UFI kód nese, nelze dešifrovat z daného UFI kódu, ale je třeba je získat z centrální databáze ECHA, kde jsou uloženy pod daným UFI kódem.

Bezpečnostní listy jsou ve formátu pdf. Po kliknutí na odpovídající tlačítko se BL zobrazí a můžete si jej vytisknout nebo uložit.

NOVÝ FORMÁT BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Nařízením komise (EU) 2020/878 se změnila příloha II, REACH, stanovující požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Přechodné období pro aktualizaci bezpečnostních listů platilo do 31. 12. 2022. Po tomto datu musí být všechny BL v souladu s tímto nařízením (kromě již dříve zmíněné výjimky platné do 1.1.2025).

Zmíněné nařízení stanovuje mimo jiné také nový formát Bezpečnostního listu. Změna formátu sama o sobě neznamená ukončení platnosti starších Bezpečnostních listů. Postupně však zajišťujeme vytvoření nových bezpečnostních listů a pokud jsou látky klasifikovány jako nebezpečné i jejich registraci u ECHA, včetně přidělení UFI kódu.

Chemických směsí, které dovážíme, se netýkají dodatečné požadavky nové směrnice na Bezpečnostní listy, jediné, co se v našem případě mění je převedení na novým formát.

Bezpečnostní listy produktů LOWA (v současnosti dodávané impregnační prostředky LOWA již nejsou klasifikované, není pro ně vyžadován BL):

Původní Bezpečnostní listy produktů GearAid/McNETT:

Původní Bezpečnostní listy McNETT:

Bezpečnostní listy GEAR AID bezpečné, neklasifikované

Bezpečnostní listy GearAid nové, klasifikované

Bezpečnostní listy GearAid klasifikované, nevyrábí se

Bezpečnostní listy GearAid nové neklasifikované

Bezpečnostní listy ATSKO

ATSKO Nová složení před 12.2021, registrace Toxikologické centrum

ATSKO klasifikované, registrace ECHA včetně UFI

Informace o recyklaci elektroodpadu (30SEVEN):