Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy (BL) jsou primárně určeny pro prodejce, může si je však stáhnout i zákazník, který má o uvedené informace zájem. BL slouží k tomu, aby pracovníci, kteří přicházejí při své práci do styku s uvedenými látkami, znali možná nebezpečí při manipulaci, skladování, havarijních stavech apod. Prodejci níže uvedených produktů jsou dle Nařízení komise 2015/830/EC (článek 31) povinni shromažďovat a uchovávat veškeré informace (tj. BL) o těchto látkách po dobu nejméně deseti let od doby, kdy látku nebo směs naposledy prodali. Jsou také povinni tyto informace (BL) neprodleně předložit nebo zpřístupnit příslušnému kontrolnímu orgánu (ČOI, Ministerstvo Zdravotnictví ČR apod.). BL by měly být poskytnuty i koncovým zákazníkům, pokud to zákazník vyžaduje. Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě. Všechny níže uvedené BL jsou aktuální.

Bezpečnostní listy jsou ve formátu pdf. Po kliknutí na odpovídající tlačítko se BL zobrazí a můžete si jej vytisknout nebo uložit.

Bezpečnostní listy produktů LOWA:

Bezpečnostní listy produktů Gear Aid / McNETT:

Bezpečnostní listy McNETT původní

Bezpečnostní listy GEAR AID nevyžadující registraci

Bezpečnostní listy ATSKO

Informace o recyklaci elektroodpadu (30SEVEN):