Co znamená číslo UFI

UFI (= unique formula identifier) je kód k jednoznačné identifikaci nebezpečných látek a směsí.

Doposud byla nebezpečná látka v každé zemi EU registrována v Toxikologickém centru. Registrace obsahovala Bezpečnostní list v příslušném jazyce. Pokud někdo zavolal do toxikologického centra, dozvěděl se informace z Bezpečnostního listu, tedy zejména jak má postupovat k ochraně zdraví. K identifikaci látky sloužil název výrobku na etiketě. Nevýhodou tohoto systému byla nejednotnost v identifikaci téhož produktu z různých zemí (nepřesnosti v překladu názvu, různé názvy v různých zemích, označování zákaznickou značkou prodejního řetězce apod.) Aby se tato víceznačnost odstranila, musí být veškeré nebezpečné látky a směsi prodávané spotřebitelům od 1.1.2021 označeny jednoznačným identifikačním kódem, UFI. Tyká se to většinou lepidel, deodorantů, barev a laků, čistících prostředků, pracích prostředků, hnojiv, pesticidů, ale i stavebních výrobků, jako jsou cement, malta apod., a také tonerů a inkoustů. Výjimkou jsou kosmetické přípravky, na které se vztahují jiné povinnosti při označování.

UFI kód nese jednoznačnou informaci o složení a nebezpečnosti látky, a dále informaci, kdo látku na trh EU uvedl (výrobce, dovozce atd.). Jedna a tatáž látka může mít více UFI kódů, například pokud látku uvádějí na trh různé subjekty, ale nemohou existovat dvě různé látky se stejným UFI kódem. Nyní by k získání informace na Toxikologickém centru mělo stačit k identifikaci sdělit UFI kód daného produktu.

Z povinnosti označit výrobek UFI kódem existuje dosud výjimka. Látky, jejichž Bezpečnostní list byl registrován na Toxikologickém středisku v dané zemi před 1.1.2021, nemusí být označeny UFI kódem až do 1.1.2025, pokud nedošlo ke změně jejich složení. Po tomto datu již bude třeba všechny výrobky UFI kódem označovat. Registrace nového Bezpečnostního listu od 1.1.2021 v Toxikologickém středisku již není možná.

Od 1.1.2021 má každý subjekt, který uvádí nebezpečnou látku (směs) na trh EU, povinnost:
*             oznámit tuto skutečnost ECHA (Evropské chemické agentuře), včetně předepsané informace o obsahu nebezpečných látek, pokynů pro manipulaci, způsobech použití, předpisech pro ochranu zdraví, způsobu likvidace obalů apod.
*             výrobek (látku) označit na etiketě jednoznačným kódem UFI

Kód UFI se uvádí v následujícím formátu: po návěstí UFI: následuje 16místný alfanumerický kód psaný velkými písmeny a čísly, která jsou rozdělena do 4 skupin po 4, a tyto skupiny jsou odděleny pomlčkou. Z písmen se nemají používat velké O (hrozí záměna s nulou), velká I a L (kde hrozí záměna s jedničkou), velké B (které lze zaměnit s osmičkou), a velké Z (které lze zaměnit se 7). Předepsaný je formát, nikoli umístění. Informace, které UFI kód nese, nelze dešifrovat z daného UFI kódu, ale je třeba je získat z centrální databáze ECHA, kde jsou uloženy pod daným UFI kódem.