Expirační doba

Občas dostáváme dotazy, jak je to s expirační dobou u přípravků GearAid/McNett. Pojmy jako expirační doba, doba použitelnosti a doba minimální trvanlivosti se týkají produktů z oblasti potravin, léčiv a kosmetických přípravků. Co přeně znamenají?

Potraviny:

Datum použitelnosti je údaj, který je nutné uvádět na potraviny, které podléhají rychlé zkáze. Uvádí se slovy „Spotřebujte do…“. Za tímto výrazem následuje buď vlastní datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu. Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se nepovažují za bezpečné v souladu s čl. 14 odst. 2 až 5 nařízení (ES) č. 178/2002 a nesmí se uvádět do oběhu.
Datum minimální trvanlivosti je údaj, který se uvádí na potraviny, které se rychle nekazí. Uvádí se slovy „minimální trvanlivost do…“ a připojí se buď vlastní datum, nebo odkaz na místo, kde je datum uvedeno na etiketě nebo obalu. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, pouze pokud jsou zdravotně nezávadné, a pokud jsou jako prošlé označeny a odděleně umístěny. Po ukončení data minimální trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. Odpovědnost za zdravotní nezávadnost potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti přebírá prodejce.

Léky:

U léků je používán pojem expirace (datum použitelnosti, zkráceně „EXP“). Překročené datum použitelnosti často nemusí znamenat konec účinnosti léčiva, ale u některých léčiv je zásadní pro zdraví. Po uplynutí data použitelnosti se výrobky nesmí nadále prodávat ani bezplatně nabízet.

Kosmetika:

Jedním z povinných prvků označení na etiketě musí být datum minimální trvanlivosti. V případě kosmetických výrobků s trvanlivostí delší než 30 měsíců, se uvádí i údaj o době, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele. Tento údaj může být označen symbolem otevřeného kelímku.

Přípravky GearAid/McNett nespadají ani do jedné z uvedených kategorií. Dříve jsme dodávali i dezinfekci pro čistění pitné vody, která údaj o expiraci musela uvádět, ale tento přípravek již nedodáváme.

Bezpečnost chemických přípravků, jejich bezpečné používání a pokyny pro pomoc při zdravotních potížích při zasažení přípravkem popisuje BEZPEČNOSTNÍ LIST (BL). Ten je prodejce povinen mít k nahlédnutí u všech přípravků obsahující nebezpečné látky s vyšší než bezpečnou koncentrací, a tyto Bezpečnostní listy (BL) musí být k dispozici na Toxikologickém informačním středisku.

Bezpečnostní listy (BL) všech přípravků, které dodáváme, a u nichž je BL vyžadován, jsou k dispozici ve složce Ke stažení / Bezpečnostní listy. Další informace obsahuje příspěvek UFI.